Aktualności

Aktualności

Aktualności

Dofinansowanie z UE - Fotowoltaika
Dofinansowanie z UE - Fotowoltaika

Cele projektu zbieżne z celami strategicznymi województwa oraz gospodarki niskoemisyjnej, w tym: zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenie emisji C02 i innych szkodliwych pyłów. Infrastruktura w projekcie będzie współpracowała z istniejąca siecią KSE. Energia będzie przeznaczona na potrzeby własne obiektu a w części na sprzedaż. Zarządzający tą infrastrukturą (wnioskodawca) będzie współpracował z operatorem sieci (w zakresie części energii przeznaczonej na sprzedaż). Celem działań jest uruchomienie produkcji energii z oze (potrzeby własne i sprzedaż), wpływ na redukcję emisji C02 i innych pyłów (PM10, PM 2,5 i innych), wzrost wykorzystania OZE w produkcji energii (przejście na gospodarkę niskoemisyjną i zmniejszenie udziału energii konwencjonalnej). Cele projektu zostały jasno określone i wynikają ze zdefiniowanych problemów interesariuszy projektu, w tym potrzeb wnioskodawcy( zastąpienie energii pobieranej z sieci energią z instalacji oze, obniżenie kosztów bieżących). Cele w projekcie określone zostały mierzalnymi wskaźnikami produktu i rezultatu zgodnymi z celem działania RPO WŁ. Projekt zapewnia spadek emisji C02 i innych pyłów (jako suma: redukcji i emisji unikniętej) a tym samym posłuży poprawie realizacji celów strategicznych, w tym celów RPO WŁ. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: montaż modułów fotowoltaicznych (40 kW i 20 kW), inwerterów, okablowanie i system monitoringu efektywności pracy instalacji. Ogólna wartość projektu wyniesie 328709,80 zł netto (404313,06 zł brutto), wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 328709,80 zł. Realizacja projektu obejmuje fazę budowy oraz eksploatacji (w okresie trwałości). Projekt ma wpływ na zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych co jest zgodne z zapisami SZOOP woj. Łódzkiego. W projekcie zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego - efekty projektu są w największym stopniu użyteczne dla wszystkich odbiorców(interesariuszy projektu). Grupa docelowa: użytkownik, wnioskodawca.